magic

[ˈmædʒɪk] [ˈmædʒɪk]

n. 魔法,法术;魔术,戏法;魅力,魔力;杰出技能,罕见才能

adj. 魔术的,戏法的;魔法的,魔力的;神奇的,有奇效的;非常好的,令人十分愉快的;重要的,关键的

v. (像)用魔法变出(或使消失、使变成……等)

【名】 (Magic)(美)马吉克(人名)

[ 复数:magics 第三人称单数:magics 现在分词:magicking 过去式:magicked 过去分词:magicked, 比较级:moremagic 最高级:mostmagic]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-25 08:06:18 2023-03-25 09:52:11 2023-03-25 08:54:29 2023-03-25 09:25:24 2023-03-25 09:59:01 2023-03-25 08:37:56 2023-03-25 08:50:02 2023-03-25 09:40:34 2023-03-25 08:05:31 2023-03-25 09:05:39 2023-03-25 08:52:03 2023-03-25 08:29:08 2023-03-25 09:46:29 2023-03-25 08:21:49 2023-03-25 08:38:25 2023-03-25 07:41:02 2023-03-25 08:34:41 2023-03-25 08:42:06 2023-03-25 09:08:06 2023-03-25 08:26:59